Praktiske forhold

 

Beskrivelse af tillæg/fradrag.
Det er de færreste grise som handles til de vejledende noteringer, de fleste grise handles til priser som er korrigeret i henhold til forskellige forhold som forklares i det efterfølgende. 
Da ingen grise er ens og det i praksis sjældent forekommer at grise leveres nøjagtigt ved den angivne vægt/gruppestørrelse for den anvendte notering, benytter man tillæg eller i modsat fald fradrag for forskellige egenskaber.
I Tyskland har man gjort en del ud af at opnå transparens i markedet. Andreas Bechove er nået frem til tillæggene vist i tabellen forneden, vægt -tillæggene er forholdsvist faste, hvorimod de resterende faktorer er mere bløde og afhængige af markedssituationen og praktiske forhold.

Faktorer
Variation i tillæg/fradrag kr.
Vægttillæg 25-27 kr/kg
6-8
Vægttillæg 27-30 kr/kg
7-9
Vægttillæg > 30kr/kg
3,7-7,5
Mængderegulering, kr/stk.
-37 til +52
Kvalitetstillæg, pr. stk.
3,7-15
Vaccination (Myc., PRRS) Kr/Stk.
11-15
Øvrige tillæg
2-15

 
Vægttillægget er størst i intervallet 27-30kg og mindst hvis grisene overstiger 30kg. korrektion for vægt benyttes på samme vis i Danmark og Holland. I Danmark følges en vægtregulering som VSP beregner og offentlig sammen med noteringerne på deres hjemmeside. For uge 5 var vægtreguleringen 5kr og 32øre pr. kg imellem 25-30kg.
Af tabellen fremgård det at antallet af grise leveret pr. gang er faktoren med størst variation i tillæg/fradrag. Der er yderligere tillæg for vaccination, kvalitet og andet.  Kvalitet og andet er meget løst defineret og indeholder genetik, sundhedsstatus og andre forhold hvor landmandens handelsegenskaber er vigtige for et højt tillæg. Et pilotprojekt gennemført af Christa Niemann i Münster bekræfter dette mønster i tillæg/fradrag. Ved et projekt gennemført i oktober 2008 fandt hun mængde tillæg på op til 6 Euro og op til 4 Euro i kvalitetstillæg. Med dette system er det tydeligt at det opnåede tillæg eller fradrag kan variere kraftigt, fra handel til handel.  
 
Omkostninger ved eksport.
Der er ekstra omkostninger forbundet med eksport af smågrise. De ekstra omkostninger omfatter bl.a. øremærker, syn ved dyrlæge, transport og evt. administrationsbidrag til omsætter.
Øremærker koster ca. 2,5 kr. pr. gris, dyrlæge afhænger af, om synet af grisene skal ske ved omlæsning i samlestaldene, eller om det foregår hos soholderen. Omkostningen vil typisk ligge mellem 2,5 og 5 kr. pr. gris. Den største post er transportomkostningen, som varierer med hvor langt ned i Tyskland, grisene skal transporteres. De fleste grise eksporteres som anført ovenfor til Niedersachsen eller Nordrhein-Westfalen. Transporttiden hertil fra den dansk-tyske grænse er ca. 3-5 timer. Omkostningen til transport er ca. 1.000 kr. i timen. De samlede transportomkostninger er ca. 12.000 kr. ved fem timers transporttid. Det svarer til en omkostning pr. gris på 20 kr. ved 600 grise på et læs. Dertil kommer omkostninger til transport af grise fra besætningen til samlestalden, hvis denne metode anvendes. Prisen herfor er ca. den samme som omkostningen mellem to besætninger i Danmark. Derfor er denne omkostning uinteressant ud fra et marginalt synspunkt.

Tabel 3.
Eksportomkostninger, Danmark 

 
Omkostning, kr. pr. gris
ved fuldt læs
(600 grise)
Øremærkning inkl. arbejdet
1,65***
Produktionsafgift
1,3*
Dyrlæge
2,50 – 5
Transport
20
Samlestald
2,5-4**
I alt ekstra adm.bidrag
27,1-30,6
Administrationsbidrag til omsætter
0-30 (skøn)
I alt
27,1-60,6

 

*
Dette er reelt ikke en ekstra omkostning, da omkostningen er indregnet i den beregnede notering. Men hvis der fortages sammenligning mellem beregnet notering og eksportprisen, skal produktionsafgiften også medregnes her.
**
Omlæsning typisk 2,5 kr. Ved overnatning 1,5 kr. ekstra pr. gris
 
*** Skøn Brancheorganisation Danske Svineproducenter


Den samlede omkostning til dyrlæge og transport er stort set uafhængig af, hvor mange grise der leveres. Antallet af grise har derfor stor betydning for omkostningen pr. gris. Hvis smågriseproducenten har en fast aftale med en slagtesvineproducent eller på anden måde sælger direkte til slagtesvineproducenter i Tyskland, kan administrationsbidraget til omsætteren undgås, og eksportomkostningen vil være ca. 32,5-36 kr. pr. gris. Man skal dog så selv bruge noget tid på administration osv.
Kilde: VSP.

 

Vores bankseminar i august 2020 er aflyst.


Læs mere her. 

Firmamedlemmer

OK