PresseOm osDet mener viFor medlemmerSmågrisemarkedetHotline
Forsiden » Artikler » Kan jeg miste min miljøtilladelse?
Relaterede artikler
  Ingen relaterede artikler

Artikel arkiv

Bliv medlem af
Danske svineproducenter

Udskriv  Send til en ven

Kan jeg miste min miljøtilladelse?

Af Bent Ib Hansen, Videncenter for Svineproduktion og Sten Laursen, Videncenter for Landbrug21.08.2013

I hovedreglen bortfalder en produktions- eller miljøtilladelse, hvis staldene står tomme i sammenhængende tre år. Specifikt på husdyrområdet må kommunerne ydermere i nogle situationer foretage en delvis nedskrivning af lovlig produktionsomfang, hvilket ikke er gældende på industriområdet.

Regler om kontinuitetsbrud og delvist bortfald
Reglen om kontinuitetsbrud træder i kraft, hvis en produktionstilladelse eller miljøgodkendelse ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. Det vil sige, at tilladelsen helt bortfalder, hvis der ikke har været dyr på husdyrbruget i sammenhængende tre år.

I situationer, hvor tilladelsen eller godkendelsen kun har været delvist udnyttet i tre på hinanden følgende år, så bortfalder i hovedreglen den del af godkendelsen der ikke har været udnyttet i de seneste tre år. Konsekvensen er, at landmanden har mistet retten til at genoptage det fulde produktionsomfang. Derfor skal han på ny søge om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven, hvis han ønsker at genoptage det oprindelige produktionsomfang. Det er også, hvad en række landmænd de seneste år har oplevet i forbindelse med et kommunalt tilsyn.

Tilsvarende vil man miste produktionsretten, hvis en givet miljøgodkendelse ikke udnyttes. Et faseopdelt projekt kan i miljøgodkendelsen have 2-5 år til at gennemføre og udnytte det fulde projekt. Her tolkes ”udnyttelse” således, at byggeri eller anlægsarbejder enten er påbegyndt, eller at der er indgået en bindende aftale om udførelse af bygge- eller anlægsarbejdet inden fristens udløb. Det er endvidere en forudsætning, at en påbegyndt udnyttelse fortsættes og færdiggøres i et rimeligt tempo, og at den normalt skal være afsluttet inden for et år efter fristens udløb.

Ingen regel uden undtagelse
Vurderingen af, om der er sket kontinuitetsbrud i produktionen på et husdyrbrug, og om der hermed er sket helt eller delvist bortfald af produktionsretten, afhænger af en række forskellige forhold. Som vist i skemaet forekommer der en række forskellige situationer afhængigt af, hvilken type afgørelse produktionen beror på, og hvornår produktionen helt eller delvist har været bragt til ophør.

I juni 2011 afgjorde Natur- og Miljøklagenævnet i en sag (NMK-132-00400), at kommunen ikke kunne foretage en delvis nedskrivning af det tilladte dyrehold. I denne sag var produktionstilladelsen omfattet af miljøbeskyttelseslovens regel om "kontinuitetsbrud", jf. § 78 a, stk. 1, som kun omfatter fuldstændigt ophør af en virksomhed eller en aktivitet. Derfor kan der i denne situation ikke foretages delvis nedskrivning af produktionsretten inden for rammerne af et maksimalt produktionsomfang. Det svarer også til den reguleringspraksis, der er på industriområdet.

Denne situation er anført som nr. 2 i skemaet. Det er husdyrbrug, der hverken har fået en tilladelse eller godkendelse i medfør af Husdyrbrugsloven eller har en godkendelse i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 33, en såkaldt kap. 5 godkendelse. Husdyrbrug der har fået en anmeldeafgørelse i medfør af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen vil for så vidt angår den del af husdyrbruget der er omfattet af anmeldeafgørelsen være omfattet af reglerne om delvist bortfald.

Som vist i nedenstående skema er der mulighed for delvist bortfald af produktionsomfang i de fem resterende situationer.

Hvornår er der reelt delvist bortfald af produktionsretten?
Reglen om delvist bortfald af produktionsretten skal forstås på den måde, at hvis en landmand har etableret en godkendt produktion på 500 DE, og han så efterfølgende i en periode praktiserer en produktion på 250 DE i sammenhængende tre år eller mere, så mister han produktionsretten til den resterende produktion på 250 DE.

Desværre har der udbredt sig en praksis i mange kommuner, hvor ordet ”delvis” fortolkes meget snævert. En række landmænd har ved et tilsyn oplevet, at kommunen foretager en delvis nedskrivning af deres produktionsret, selvom afvigelsen er mindre end 5-7 procent i forhold til maksimal tilladt produktion.

Efter vores opfattelse kan ordet ”delvis” ikke fortolkes så snævert, hvilket også fremgår af lovbemærkningerne til husdyrgodkendelsesloven fra 2007, hvor følgende er fremført: ”Hensigten med reglen er, at det er større fravigelser eller ophør af udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse, der medfører, at tilladelsen eller godkendelsen bortfalder for hele eller den del af tilladelsen eller godkendelsen, der ikke er udnyttet. Det er således ikke hensigten med reglen, at det er fravigelser, der kan henføres til naturlige produktionsudsving”.

Ifølge vores bedste vurdering er en større afvigelse at opfatte som en afvigelse på mindst 25 procent i forhold til maksimal tilladt produktion.

Desværre og i modstrid med hensigten i lovbemærkningerne i henhold til ”større fravigelser” har Miljøstyrelsen i deres vejledning anført en langt mere snæver fortolkning ved at skrive ”Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på, at landmanden for at undgå overproduktion vil have behov for at ligge under det tilladte produktionsmaksimum. Selvom landmanden således fortløbende ikke fuldt udnytter en tilladelse eller godkendelse, bør dette kun betragtes som en ikke-udnyttelse, hvis produktionens omfang til stadighed er mindre end hvad der kan begrundes i hensynet til at undgå overproduktion og i almindelige produktionsudsving”.

For erhvervet er der helt klart behov for at få en præciseret fortolkning af hvad ”større fravigelser” betyder.

Se mere i Miljøstyrelsens vejledning om kontinuitetsbrud: http://www2.mst.dk/Wiki/Husdyrvejledning.Kontinuitetsbrud.ashx

Skema over reglerne om kontinuitetsbrud for forskellige afgørelsestyper husdyrområdet

Retsgrundlag

Hvilke afgørelsestyper er omfattet?

Efter hvilken periode sker bortfald

Mulig delvist bortfald

Periode, hvor retsgrundlag kan være relevant

1. Afgørelser omfattet af Husdyrlovens § 33, stk. 3

Tilladelse og godkendelse efter Husdyrlovens §§ 10-12 og 16.

3 år

Ja

Tilladelse og godkendelse meddelt efter den 1. januar 2007.

2. Afgørelse omfattet af Miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1

Spildevandstilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens § 28.

 

Anmeldelse og lokaliseringsgodkendelse efter Husdyrgødnings-bekendtgørelsen.

3 år

Nej

Regel trådte i kraft 1. april 2008.

 

Relevant for produktion, der er delvist ophørt efter 1. april 2005.

3. Afgørelse omfattet af Miljøbeskyttelseslovens § 78 b

Godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33.

3 år

Ja

Regel trådte i kraft 1. april 2008.

 

Relevant for produktion, der er ophørt helt eller delvist efter 1. april 2005.

4. Afgørelse omfattet af en ulovbestemt rets-grundsætning om kontinuitetsbrud

Godkendelse efter Miljø-beskyttelseslovens § 33 samt anmeldelse og lokaliseringsgodkendelse efter husdyrgødnings-bekendtgørelsen.

Konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Ja

Retsgrundsætning er relevant for helt eller delvist bortfald, der er indtrådt før 1. april 2008.

 

Periode for vurdering af kontinuitetsbrud er ikke fast. Derfor kan ikke oplyses en dato for, hvornår ophøret senest skal være indtrådt, for at retsgrundsætning fortsat er relevant og ikke fortrænges af Miljøbeskyttelseslovens §§ 78 a og 78 b.

5. Afgørelser omfattet af Planlovens § 56, stk. 2

VVM-tilladelser.

3 år

Ja

VVM-tilladelser meddelt efter 18. juni 1999.

6. Afgørelser omfattet af principperne i Planlovens § 56, stk. 2

Screeningsafgørelser (afgørelser om ikke VVM- pligt).

Konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Som udgangspunkt
3 år.

Ja

Screeningsafgørelser meddelt efter 18. juni 1999.

 

Kilde: Miljøstyrelsens hjemmeside


Tilbage

Miljø Dyrevelfærd Økonomi Andet

Kan jeg miste min miljøtilladelse?
I hovedreglen bortfalder en produktions- eller miljøtilladelse, hvis stalde...
Læs mere...
Kan jeg miste min miljøtilladelse?
I hovedreglen bortfalder en produktions- eller miljøtilladelse, hvis stalde...
Læs mere
Miljøteknologiordningen
Et nyt indsats område på 150 millioner kroner er målrettet nyetablering af ...
Læs mere
Anmeldeordningen - erfaringer fra den første tid
I godt et halvt år har det nu været muligt at anmelde ændringer på husdyrbr...
Læs mere
Biogas - hot eller not?
Der har og er især nu med den nye regering stigende fokus på biogas, men er...
Læs mere
Status på gylleseparering
AgroTech afholdt sidste vinter et ”separatortræf” ved en nordjysk svineprod...
Læs mere
Sådan går det i Gribskov
To år har Natur- og Miljøklagenævnet foreløbigt brugt på at vurdere Henrik...
Læs mere
Svineproducenten januar 2017
Danske Svineproducenter - Karetmagervej 9 - 7000 Fredericia - Tlf. 7025 8070 - Fax 7025 8170 - info@danskesvineproducenter.dk
Udviklet af landIT