PresseOm osDet mener viFor medlemmerSmågrisemarkedetHotline
Forsiden » Artikler » Miljøteknologiordningen
Relaterede artikler
  Ingen relaterede artikler

Artikel arkiv

Bliv medlem af
Danske svineproducenter

Udskriv  Send til en ven

Miljøteknologiordningen

Bent Ib Hansen, VSP20.08.2013

Miljøteknologiordning:
I Fødevareministeriets ”Miljøteknologiordning” er i 2013 prioriteret et nyt indsatsområde på 150 mio. kr. til ”Nyetablering af produktionsanlæg til dyrehold”.

Støtteberettigede grundlag for nye slagtesvinestalde
En forudsætning for støtte er, at den enkelte teknologi skal opnå en reduktion i miljøbelastning på mindst 10 pct. i forhold til en reference. Undtagelsen er krav til energieffektivitet, hvor der kræves 30-50 pct. reduktion i forhold til referencen. I dialog med NaturErhvervstyrelsen er vurderet, hvilke miljøelementer i et byggeprojekt, som kan indgå i det støtteberettigede grundlag for beregning af tilskud til fx et nyt slagtesvineanlæg. Det skal bemærkes, at denne støtteordning også er åben for andre produktionsretninger.
 
Generel ramme:
 • Støtteberettigede miljøelementer: Mindst 800.000 kr.
 • Tilskudsgrundlag: 40 % af støtteberettigede miljøelementer
 • Maksimalt 5 mio. udbetalt i støtte (ved 10 % støtte ~ projekt på 50 mio.)
Bygherrerådgivning:
 • Må udgøre op til 15 % af det samlede støtteberettede beregningsgrundlag
 • Ansøgningsfrist forventes 3. juni til 1. september 2013
 • Må ikke være afholdt udgift for det ansøgte (dvs. ÷ underskrift på aftale)
 • Projekt kan påbegyndes, når kvitteringsbrev foreligger (mål: inden 7 dage fra modtaget ansøgning i NES)
 • Krav om to tilbud. Alternativt skal redegøres for, hvorfor kun et tilbud
 • Alternativt priskatalog el. priskalkuler
 • Dokumentation af tilskudsberettede grundlag (VIGTIGT)
 • Faktura skal specificere det tilskudsberettigede element
 • Delomkostning til fx EL skal specificeres (sporbar ift. EU-kontrol)
 
Grundlag for at kunne søge indsatsområde ”Nye stalde”
I sagsbehandlingen vil det i prioriteringen indgå, om der er indsendt en fyldestgørende miljøansøgning til kommunen (visiteret af kommunen)
Omfatter også omlægning fra anden husdyrproduktion, fx fra sohold, kvæg el. fjerkræ til slagtesvineproduktion. Dvs. ombygning af eksisterende bygninger
Inklusive renovering i forbindelse med udvidelse af slagtesvineproduktionen
 
Vedlagt beskrives en række miljøelementer inkl. betingelser i et slagtesvineanlæg, som vurderes at kunne indgå i det støtteberettigede beregningsgrundlag.
 
Hvor stor tilskudsandel er mulig?
Efter at NaturErhvervstyrelsen har modtaget alle ansøgninger, vil der først ske en vurdering af, om det ansøgte kan indgå som tilskudsberettiget grundlag. Afhængigt af omfanget af ansøgninger vil der ske en prioritering af, hvilke ansøgninger, som så reelt opnår støtte. Det vil sige, at der ikke er garanti for, at alle ansøgninger kan opnå støtte.
Endvidere vil hver enkelt byggeprojekt typisk være forskelligt, hvorfor et opnået tilskudsbeløb vil variere fra projekt til projekt.
For at vurdere et muligt opnåeligt tilskud som pct. af totalprojekt, er der på grundlag af en række forudsætninger foretaget en række beregninger.
Som vist i figuren vil der ved etablering af et nyt slagtesvineanlæg typisk være tre teknologispor at vælge imellem. Alle tre teknologispor overholder BAT-krav til ammoniakemission.
Derudover fremgår støtteberettigede miljøelementer, som er fælles for alle de tre teknologispor. Fx er hele ventilationsanlægget inkl. relevant el-arbejde medregnet i det støtteberettigede grundlag ved installering af energieffektiv ventilation. Samme forhold gælder for de andre teknologier. Det skal bemærkes, at central ventilationsafkast ikke er med i disse beregninger (der er relativt få, som er nødt til at vælge denne teknologi).
 

Råhus og bygningskonstruktion:
Ja
Nej
 
o   Der gives ikke tilskud til vægge, tag, gulv, jordarbejde mv.
o   Kun meromkostning ved konstruktionsændring relateret til en given miljøteknologi kan medregnes i tilskudsgrundlag – skal beskrives som en delomkostning sammen med miljøteknologiforsuring
 
 
(X)
 

Miljø elementer i form af inventar, installation mv.
Ja
Nej
Forsuringsanlæg:
o   Pumpe- og ventilhus for at håndtere gylle til/fra gyllekummer
o   Procestank, betonplads for opbevaring af svovlsyre, sikkerhedstiltag
  • Styring og monitoreringssystem, internetforbindelse
  • Meromkostning til bedre betonkvalitet kan indgå i tilskudsgrundlag
 
 
X
 
Ventilation og luftrensning:
o   En kombination af ”bygning og inventar”. Fysisk kan det fx være nødvendigt at tilpasse trægitterspær for at etablere plads til en biologisk luftrenser eller samlekanaler i gulvkonstruktionen
o   Punkt udsugning i rør (fx Ø200) til underkant spaltegulv. Samles på loft i isolerede små ventilationsrør til samleenhed i udsugning.
o   Fx ventilationsafkast fra hver sektion til biologisk luftrenser
  • Meromkostning til ændring af bygningskonstruktion – skal beskrives som delomkostning sammen med miljøteknologi for luftrensning
 
 
 
X
 
Ventilation generelt (energieffektivitet):
o   Undertryksventilation m. luftindtag diffus og/eller via loftventiler
o   Ventilatorer (lavenergi systemer fx frekvens styret mv.)
  • Højtrykskøling (køligere rum – lavere ventilation)
  • krav til energieffektivitet fx 30-50 % reduktion ift. en reference
 
 
X
 
Høj skorsten (visse tilfælde af hensyn til lugtspredning):
o   Udsugningsenheder til centralkanal
o   Udsugning fra centralkanal (øget hastighed i ventilationsafkast).
  • Typisk aht. nødvendig afstand til byzone /OML beregning
 
X
 
Gyllenedkøling
  • Gyllekøling (gyllekølingsrør, samlerør, varmepumper mv.).

X
 
Varme (produktion og fordeling)
o   CO2 neutral el. anden energieffektiv varmekilde – fx halmfyr, gyllekøling mv.
o   Fordeling i staldrum i form af gulvvarme eller rumvarme (ribberør)
§ Sikrer udtørring efter vask og desinfektion samt optimal temperatur for at opnå lavt foderforbrug i start og hindre sygdomsudbrud
o   Meromkostning til ændring af bygningskonstruktion ved etablering af fx gulvvarme skal beskrives her – skal beskrives som delomkostning sammen med miljøteknologi.
o   Kan evt. sammentænkes med solceller på tag til drift af varmepumpe
 
 
 
 
 
X
 
Fodertildeling – fasefodring
o   Fasefodring med brug af flere foderblandinger i vækstperiode
o   Omfatter fodringsanlæg, foderkrybber, og -automater, siloer mm.
o   Udbredelse af fasefodring og miljøeffekt:
§ Reduceret udledning af N og P – svarende til at ammoniakemissionen reduceres 10 % og i visse tilfælde lidt mere. Dertil kommer reduceret fosforudskillelse.
§ Fasefodring vurderes installeret i 30 % af besætningerne.
 
 
 
 
X
 
El-arbejde
o   I princippet kun det el-arbejde der relaterer sig til de støtteberettede tilskudsgrundlag – fx lavenergi ventilation, fodringsanlæg mv.
o   Intelligent lysstyring samt LED-lys (i beregning af tilskudsgrundlag er forudsat, at det også omfatter generel kabling vedr. LED-lys)
 
 
X
 
Vandbesparelse
o   Vandkopper frem for nipler (reduceret vandspild)
X
 
Anden installation
o   Vaskerobot
 
 
X
Byggeherrerådgivning (arkitekt, projektering, rådgivning)
o   Maksimalt 15 % af støtteberettigede beregningsgrundlag
Fx:   Samlet støttegrundlag på                            2.000.000 kr.
heraf må rådgivning maks. udgøre 15 % dvs.         300.000 kr.
 
X
 

 

 


Tilbage

Miljø Dyrevelfærd Økonomi Andet

Kan jeg miste min miljøtilladelse?
I hovedreglen bortfalder en produktions- eller miljøtilladelse, hvis stalde...
Læs mere...
Kan jeg miste min miljøtilladelse?
I hovedreglen bortfalder en produktions- eller miljøtilladelse, hvis stalde...
Læs mere
Miljøteknologiordningen
Et nyt indsats område på 150 millioner kroner er målrettet nyetablering af ...
Læs mere
Anmeldeordningen - erfaringer fra den første tid
I godt et halvt år har det nu været muligt at anmelde ændringer på husdyrbr...
Læs mere
Biogas - hot eller not?
Der har og er især nu med den nye regering stigende fokus på biogas, men er...
Læs mere
Status på gylleseparering
AgroTech afholdt sidste vinter et ”separatortræf” ved en nordjysk svineprod...
Læs mere
Sådan går det i Gribskov
To år har Natur- og Miljøklagenævnet foreløbigt brugt på at vurdere Henrik...
Læs mere
Svineproducenten januar 2017
Danske Svineproducenter - Karetmagervej 9 - 7000 Fredericia - Tlf. 7025 8070 - Fax 7025 8170 - info@danskesvineproducenter.dk
Udviklet af landIT